Algemene Voorwaarden – HypnoBirthing®, Zwangerschapsyoga en Coaching

Geldig vanaf: 1 december 2021

Definities

Cursus HypnoBirthing®: vijf lessen van tweeënhalf uur volgens de Mongan Methode

Deelnemer: deelnemer aan een cursus HypnoBirthing en diens partner of deelnemer aan yogales

Consument: deelnemer aan een coachtraject, HypnoBirthing Cursus en/of Zwangerschapsyogales

Cursusgeld: het totaal verschuldigde bedrag verschuldigd voor deelname aan de cursus

Eerste cursusdag: de dag waarop de cursus HypnoBirthing start waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

De duur van de cursus: de gehele cursus HypnoBirthing van vijf lessen zoals ingepland door de docent en waar de deelnemer zich voor heeft ingeschreven.

Docent: de ondernemer.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan ondernemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching.


Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Verbinden vanuit Liefde

Adres: Dijkgraaf 165, 1689 WH Zwaag

Emailadres: info@verbindenvanuitliefde.nl

Website: www.verbindenvanuitliefde.nl

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden is aan de consument beschikbaar gesteld op de website van de ondernemer. Op verzoek van de consument kunnen de algemene voorwaarden worden toegestuurd per post of per e-mail.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – De overeenkomst

HypnoBirthing

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van de ondernemer.
 2. De aanvaarding van het aanbod vindt onder meer plaats door de aanmelding bij de docent voor een HypnoBirthing cursus. De consument meldt zich aan door middel van een e-mailbericht aan de ondernemer.
 3. Vanaf het moment van aanmelding wordt er door de ondernemer een plek gereserveerd voor de deelnemer om aan de HypnoBirthing cursus waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven te kunnen deelnemen onder voorbehoud van tijdige betaling als bedoeld in artikel 4.
 4. De ondernemer bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Zwangerschapsyoga 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van de ondernemer.
 2. De aanvaarding van het aanbod vindt onder meer plaats door de aanmelding bij de docent voor een zwangerschapsyogales. De consument meldt zich aan door middel van een e-mailbericht, WhatsApp bericht aan, of telefoongesprek met de ondernemer.
 3. Vanaf het moment van aanmelding wordt er door de ondernemer een plek gereserveerd voor de deelnemer om aan de zwangerschapsyogales waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven te kunnen deelnemen.
 4. De betaling van de yogales vindt achteraf plaats, via een Tikkie of contant. Bij aankoop van een 10-rittenkaart wordt het verschuldigde bedrag voor de ingang van de kaart of na de eerste les van deze kaart volledig betaald.
 5. Indien deelnemer aangeeft de vervolg lessen te willen volgen dient dit per email bevestigd te worden door deelnemer. De ondernemer gaat in dit geval ervan uit dat de deelnemer bij de volgende lessen aanwezig is, tot wederopzegging van deze overeenkomst.
 6. Bij aankoop van een 10-rittenkaart gaat de ondernemer ervan uit dat de consument elke week aanwezig zal zijn.
 7. De ondernemer bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Coaching

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van de ondernemer.
 2. De aanvaarding van het aanbod vindt onder meer plaats door de aanmelding bij de ondernemer voor een coaching traject. De consument meldt zich aan door middel van een e-mailbericht, WhatsApp bericht aan,of telefoongesprek met de ondernemer.
 3. In het eerste coach gesprek wordt gekeken of de consument en de ondernemer samen verder willen in een coachtraject.
 4. Indien er een coachtraject wordt gestart wordt er een coaching overeenkomst opgesteld en getekend door beide partijen.
 5. De ondernemer en consument bepalen samen de aantal coachsessies die nodig zijn. Er wordt tijdens het coach traject geëvalueerd hoeveel sessies er nog nodig zijn.
 6. De betaling vindt plaats door middel van een factuur die de ondernemer via een Emailbericht aan de consument stuurt. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen.
 7. De ondernemer bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 4 – Betaling

HypnoBirthing

 1. Na aanmelden ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging inclusief factuur. Aanmelden verplicht tot betalen. De factuur moet binnen een week na ontvangst worden voldaan. Bij late aanmelding in ieder geval vóór aanvang van de cursus.
 2. De cursist is pas verzekerd van haar plaats in de cursus na ontvangst van het cursusgeld.
 3. Als het voor de cursist een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan kan deze telefonisch contact opnemen met haar docent om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.
 5. Na betaling van het cursusgeld is de plek bij de cursus definitief gereserveerd voor de deelnemer.
 6. In het geval de consument de betaling van het cursusgeld niet tijdig voldoet, heeft de docent – behoudens wettelijke beperkingen – het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 7. In het geval de deelnemer het cursusgeld niet of niet tijdig heeft voldaan, is de docent gerechtigd om de gereserveerde plek voor de desbetreffende deelnemer af te staan aan een andere deelnemer.

Zwangerschapsyoga

 1. Het lesgeld dient na de les betaald te worden door middel van een Tikkie dat verstuurd wordt door de docent of contant direct na de les.
 2. Een 10-rittenkaart dient betaald te worden door middel van een Tikkie dat verstuurd wordt door de docent of contant direct na de eerste les van de rittenkaart.
 3. Een 10 rittenkaart is vanaf moment van aanschaf 12 weken geldig.

 

Coaching

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ondernemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 5 – Wel of niet recht op restitutie in geval van geboorte of om medische redenen

 1. Er bestaat voor de deelnemer recht op volledige teruggave van het cursusgeld in het geval dat het kindje van de deelnemer is geboren vóór de eerste cursusdag.
 2. Er bestaat voor de deelnemer recht op volledige teruggave van het cursusgeld in het geval dat de deelnemer om medische redenen niet kan deelnemen aan de cursus en zich afmeldt vóór de eerste cursusdag. De deelnemer meldt onverwijld bij de docent dat deelname aan de cursus niet mogelijk is. Het tonen van een verklaring van een arts of verloskundige aan de ondernemer is verplicht.
 3. Als de zwangerschapsduur van de deelnemer op de eerste cursusdag 34 weken of meer is, bestaat er voor de deelnemer geen enkel recht op teruggave van het cursusgeld in het geval het kindje van de deelnemer wordt geboren op of na de eerste cursusdag.
 4. Er bestaat voor de deelnemer recht op gedeeltelijke teruggave van het cursusgeld in het geval dat de deelnemer op of na de eerste cursusdag:
 5. geboorte geeft aan haar kindje en zij bij aanvang van de cursus minder dan 34 weken zwanger was;
 6. meldt dat zij om medische redenen de cursus niet kan afronden.

De deelnemer meldt onverwijld bij de docent dat deelname aan de cursus niet meer mogelijk is. Het tonen van een verklaring van een arts of verloskundige aan de ondernemer is verplicht.

In de gevallen van afmelding zoals genoemd onder 4A. en 4B. vindt gedeeltelijke teruggave van het cursusgeld plaats als volgt:

 1. Bij afmelding op of na de dag van les 1 en voordat les 2 heeft plaatsgevonden: teruggave van 80% van het cursusgeld.
 2. Bij afmelding op of na de dag van les 2 en voordat les 3 heeft plaatsgevonden: teruggave van 60% van het cursusgeld.
 3. Bij afmelding op of na de dag van les 3 en voordat les 4 heeft plaatsgevonden: teruggave van 40% van het cursusgeld.
 4. Bij afmelding op of na de dag van les 4 en voordat les 5 heeft plaatsgevonden: teruggave van 20% van het cursusgeld.
 5. Bij afmelding op de dag van les 5: geen recht op teruggave van het cursusgeld.
 6. Indien de docent gehouden is tot teruggave van het cursusgeld aan de deelnemer dient de docent het cursusgeld terug te storten binnen 14 dagen na ontvangst van het geboortebericht dan wel binnen 14 dagen na de melding dat deelname om medische redenen niet mogelijk is.
 7. In geval van een miskraam of stilgeboorte voor de eerste cursusdag of tijdens de duur van de cursus, bestaat er voor de deelnemer recht op volledige teruggave van het cursusgeld.

Artikel 6 – Annulering

HypnoBirthing

Annulering/opzegging door de cursist voor aanvang van of tijdens de cursus

 1. Als de deelnemer na totstandkoming van de overeenkomst diens deelname aan de cursus annuleert tot 2 weken vóór de eerste cursusdag – zonder dat er sprake is van een geboorte of een afmelding om medische redenen als bedoeld in artikel 5 – is de deelnemer een bedrag aan administratiekosten verschuldigd ter hoogte vijftig euro (€ 50,00). Annulering kan schriftelijk of via een e-mailbericht plaatsvinden.
 2. Binnen 14 dagen na het annuleringsbericht dient dit bedrag aan de docent te worden voldaan. Indien het cursusgeld al was voldaan, zal de docent binnen veertien dagen na het annuleringsbericht het cursusgeld terugstorten en daarbij is de docent gerechtigd om de vijftig euro (€ 50,00) aan administratiekosten in te houden op het terug te storten cursusgeld.
 3. In het geval de deelnemer de deelname aan de cursus annuleert vanaf twee weken tot één week voor de eerste cursusdag – zonder dat er sprake is van een geboorte of een afmelding om medische redenen als bedoeld in artikel 5 – is de deelnemer een bedrag aan administratiekosten verschuldigd ter hoogte van euro (€ 50,00).

Naast deze administratiekosten blijft de deelnemer bij annulering het volgende verschuldigd:

 1. Bij afmelding vanaf twee weken tot één week voor de eerste lesdag: 50 % van het cursusgeld.
 1. Bij afmelding vanaf één week voor de eerste lesdag is het volledige bedrag aan cursusgeld verschuldigd; de hiervoor onder 3. bedoelde administratiekosten zijn dan niet verschuldigd.

Voor zover van toepassing zal de docent binnen veertien dagen na het annuleringsbericht het cursusgeld terugstorten conform hetgeen hiervoor onder 3. is bepaald.

Wanneer de cursist het HypnoBirthing boek en de MP3 al heeft ontvangen dan kunnen deze niet worden geretourneerd en wordt €30,- in mindering gebracht op de restitutie.

 

Zwangerschapsyoga

 1. Indien consument per Emailbericht heeft aangegeven dat zij de vervolglessen zal volgen of een 10-rittenkaart heeft dan kan zij tot 24 uur voordat de yogales plaatsvindt de les kosteloos annuleren.
 2. Indien consument per Emailbericht heeft aangegeven dat zij de vervolglessen zal volgen of een 10-rittenkaart heeft en zij binnen 24 uur voordat de yogales plaatsvindt zich afmeld, is zij het volledige lesgeld van die les verschuldigd aan de ondernemer. Dit kan per Tikkie of de volgende les contant. Indien de consument een 10-rittenkaart heeft, zal er 1 les worden afgetekend.

 

Coaching

 1. Annulering door opdrachtgever of consument dient via Emailbericht plaats te vinden.
 2. Bij annulering door opdrachtgever of consument binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever of consument 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
 3. Opdrachtgever of consument is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van ondernemer.

Artikel 7 – Annulering/wijziging door de docent voor aanvang van de cursus

HypnoBirthing

In geval van (langdurige) ziekte van de docent of overmacht is de docent gerechtigd om de cursus te annuleren. De docent zal binnen veertien dagen na het annuleringsbericht het cursusgeld terugstorten of het cursusgeld, na overleg met de deelnemer, in depot houden voor een opvolgende cursus.

In het geval er onvoldoende deelnemers zijn voor de cursus waarvoor deelnemer zich heeft ingeschreven (minder dan 4 deelnemers voor een groepscursus) is de docent gerechtigd om de eerste cursusdag te verplaatsen naar een andere datum.

 

Artikel 8 – Verhindering deelnemer/docent

HypnoBirthing

 1. Als de deelnemer is verhinderd om een les op een geplande cursusdatum te volgen, informeert zij de docent tijdig. De deelnemer kan deze les op een ander moment volgen als hiervoor ruimte beschikbaar is bij een andere groep aan wie de docent lesgeeft. Als er geen ruimte beschikbaar is, vervalt de mogelijkheid om de les te volgen. Voor een niet-gevolgde les vanwege verhindering ontvangt de deelnemer geen geld retour.
 2. Als de docent is verhinderd om een les op een geplande cursusdatum te geven, informeert zij de deelnemer tijdig. In geval van verhindering van de docent wordt de les in onderling overleg op een andere dag gegeven.

Zwangerschapsyoga

Als de docent verhinderd is, zal de les geannuleerd worden en worden er geen kosten in rekening gebracht bij de consument. In sommige gevallen zal er een inval docent zijn die de les zal verzorgen.

Coaching

Indien ondernemer verhinderd is zal er in samenspraak met de consument een nieuwe afspraak gemaakt worden.

 

Artikel 9 – Uitsluiting aansprakelijkheid

HypnoBirthing

De cursus HypnoBirthing is ontworpen om de deelnemer te onderwijzen op welke manier diens eigen natuurlijke mogelijkheden te gebruiken om lichaam en geest in een staat van ontspanning te brengen. De inhoud van de cursus HypnoBirthing is op geen enkele manier bedoeld om medisch advies te geven of een voorschrift voor een medische procedure. Om een antwoord te vinden op gezondheidsgerelateerde of andere problemen/klachten rond zwangerschap of de geboorte dient de deelnemer het advies van een zorgverlener te zoeken. De HypnoBirthing Docent of het HypnoBirthing® Institute, de eigenaar ervan of de verantwoordelijke(n), kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor medische omstandigheden die op zouden kunnen komen als een gevolg van de zwangerschap of de geboorte van het kindje van de deelnemer.

 

Zwangerschapsyoga

Verbinden vanuit Liefde draagt geen aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan. De ondernemer kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor medische omstandigheden die op zouden kunnen komen als een gevolg van de zwangerschap of de geboorte van het kindje van de deelnemer.

 

Coaching

 1. Ondernemer is tegenover Opdrachtgever en/of consument niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Ondernemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever c.q. consument, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid

HypnoBirthing

De docent zal de door de deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Zwangerschapsyoga

De docent zal de door de deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Coaching

 1. Gesprekken tussen ondernemer en de consument worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Ondernemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Ondernemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de consument hiervoor toestemming heeft gegeven.
 2. Ondernemer zal zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst(en) met opdrachtgever alle gegevens en kennis van ppdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. 

Artikel 11 – Beëindiging van overeenkomst Coaching

 1. Ondernemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever of consument, indien opdrachtgever of consument in gebreke blijft met voldoening van de door ondernemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Ondernemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever of consument, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel opdrachtgever als ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 12 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 4. De ondernemer en de deelnemer spannen zich in om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13 – Nederlands Recht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.